Wolkom

Net allinnich hjir op dizze side, mar benammen wolkom aanst yn ús Abe Lenstra stadion. Wannear’t de tagongspoarten wer iepen geane, witte we spitigernôch noch net. Mar ien ding is wis: wy geane der in geweldige film fan meitsjen. Bisto derby?

Bestel no dyn seizoenkaart: mei-inoar op nei wer in fol en kolkjend Abe Lenstra stadion.

Ik bestel